A Dana Lim A/S általános üzleti és szállítási feltételei

Érvényes 2008. január 1-től.

 

§1 A megegyezés alapja

Jelen üzleti és szállítási feltételek minden, a DANA LIM A/S által forgalmazott és szállított termékre vonatkoznak, ha a felek közötti írásos megállapodás másképp nem rendelkezik.

 

§2 Termékinformáció

Minden információ - technikai adatok, ajánlások és specifikációk -, mely a DANA LIM A/S termékeiről brosúrák, használati útmutatók, katalógusok, adatlapok, stb. formájában elérhető csupán irányelvnek tekinthető, ha a felek közötti írásos megállapodás másképp nem rendelkezik.

 

§3 Rendelésfelvétel és árak

Egy ajánlat kötelező érvényű, ha azt a vásárló szóban vagy írásban elfogadta. Szintén kötelező érvényű az ajánlat, ha a rendelést a DANA LIM A/S helyileg illetékes képviselője vagy a központ felvette, ha csak a képviselő vagy a központi illetékes a rendelésfelvétel pillanatában azonnal ki nem jelenti, hogy a rendelés elfogadása és kivitelezése lehetetlen.

A DANA LIM A/S írásban megadhat egy határidőt, amelyen belül a rendelés teljesítésre kerül.

Amennyiben semmilyen más megegyezés nem születik, minden megrendelés a szállítás napján érvényes, aktuális áron kerül kiszámlázásra. Az árlistában szereplő tételek minden esetben nettó árak, ha csak az illetékes képviselő másképp nem nyilatkozik.

Ha a rendelés elfogadása és a kiszállítás közötti időszakban növekedés következne be az alapanyagok árában, az adókban, kollektív béralkukban, vámszabályokban, import/export árakban, valutaárfolyamokban, vagy bármely más, a DANA LIM A/S hatáskörén kívül eső körülményben, a DANA LIM A/S megfelelő indoklás mellett jogosult az árat a változásoknak megfelelően emelni.

 

§4 Fizetés

A fizetésnek a számla keltezésétől számított 8 napon belül meg kell történnie, ha a felek közötti írásos megállapodás másképp nem rendelkezik. Ha a megegyezés tárgyát képező összeg a határidőig nem kerül kiegyenlítésre, a DANA LIM A/S havonta 2% késedelmi kamatot számolhat fel.

Amennyiben fizetési felszólítás kiküldése válik szükségessé, kiküldött felszólításonként 100 DKK eljárási díjat számítunk fel. Váltók, csekkek és kötvények nem tekinthetők fizetésnek, amíg a teljes összeg kiegyenlítésre nem kerül.

Ha a vásárló nem veszi át a terméket a megbeszélt helyen és időben, ugyanúgy kötelezett a számla kiegyenlítésére, mintha a megrendelést a megbeszélt feltételek szerint átvette volna

 

§5 Szállítás, késés és visszaküldés

A kiszállítás, ha más megegyezés érvénybe nem lép, az alábbiak szerint történik:

A terméket a DANA LIM A/S standard minőségében szállítjuk, ha más megegyezés nem születik. Ha a termék a vásárló egyedi igényei és specifikációi alapján készült, a DANA LIM A/S fenntartja a jogot, hogy a megbeszélthez képest +/- 10 % eltérés legyen a kiszállított mennyiségben.

A DANA LIM A/S komoly intézkedéseket foganatosít azért, hogy a kiszállítások időben megtörténjenek. Mindazonáltal, késések előfordulhatnak, ezért a DANA LIM A/S fenntartja a jogot, hogy a kiszállítás dátumát az eredetileg megbeszélthez képest maximum 3 héttel eltolja, de a vásárló nem jogosult a megrendelés visszavonására.

A vásárlót azonnal értesíteni kell a késésről, amint a DANA LIM A/S számára nyilvánvalóvá válik annak ténye.

A szállítás késése nem jogosítja fel a vásárlót arra, hogy kompenzációt követeljen a késés miatt.

A kiszállított termékeket visszáruként csak akkor fogadjuk el, ha erről előzetes megállapodás született. A csereáru kiadása a visszáru állapotának megfelelően történik, a visszáru értékének 15%-át kitevő kezelési költség megfizetése ellenében. 

A visszáruk csomagolása, raklapok és töltőanyagok visszaszállíthatók, de kizárólag megegyezés alapján, és ha nem járnak szállítási költséggel, illetve sértetlen állapotban kerülnek bevételezésre.

 

§6 Hiányosságok, hiányos kiszállítás és reklamáció

A vásárlónak az áru átvétele után azonnal, de még annak felhasználása vagy értékesítése előtt ellenőriznie kell, hogy a megrendelést hiánytalanul átvette-e. Az esetleges hiányosságokat késedelem nélkül, és legfeljebb 30 naptári nappal a termék átvétele után írásban jeleznie kell a DANA LIM A/S felé.

A termékek ellenőrzése kötelező függetlenül attól, hogy szokványos vagy egyedi igények alapján előállított termékről van-e szó, illetve hogy a terméket tesztelték-e a DANA LIM A/S laboratóriumában.

Amennyiben a kiszállítást követő ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a termék nem felel meg a megállapodásnak, vagy a  DANA LIM A/S által közzétett specifikációknak, vagy a vásárló jogos igényeinek, esetleg nem a megszokott minőségű - a DANA LIM A/S kicseréli a leszállított árut, akár képes azonosítani a hiba okát, akár nem. Ez egyike a §6 1. bekezdésében foglalt eseteknek, amikor az árucsere - a reklamációs határidőn belül - jogszerű. Az árucserével kapcsolatban semmilyen költség nem terheli a vásárlót, amennyiben a hibás árut a DANA LIM A/S-hez visszajuttatja.

Hiányos kiszállítás esetén (azaz ha a kiszállított áru mennyisége nem felel meg a kiszámlázottaknak) a DANA LIM A/S utólagosan, díjmentesen pótolja a hiányt. Ez egyike a §6 1. bekezdésében foglalt eseteknek, amikor az árucsere - a reklamációs határidőn belül - jogszerű.

Amennyiben a DANA LIM terméke hibás, és ez a hiba a DANA LIMre vezethető vissza, és amennyiben ez bizonyítható és pénzben kifejezhető kárt okozott a vásárlónak, a DANA LIM köteles - az árucsere/utólagos pótlás mellett - kompenzálni a vásárlót, maximum 2 millió DKK összeghatárig.

A DANA LIM azonban semmilyen körülmények között nem felelős az eszmei veszteségért, profit-, idő-, jóindulat- és egyéb indirekt veszteségért, ami összefüggésben áll a termékek kiszállításával - függetlenül attól, hogy lehet-e szó hibákról vagy hiányos kiszállításról.

A DANA LIM hatáskörén kívül álló okokból bekövetkező hibás áru vagy hiányos kiszállítás, mint például a nem megfelelő szállítási vagy tárolási körülmények, nem tartoznak a DANA LIM-re.

 

§7 Tesztelés

Amennyiben a tesztelés szükségességéről egyedi megállapodás született, a vásárló köteles a terméket még a rendszerbe állítás előtt tesztelni, hogy megbizonyosodjon annak alkalmasságáról a szóban forgó feladat tekintetében. A teszt eredményeit továbbítani kell a DANA LIM felé, ezt követően a felek megállapodnak a szállítás és rendszerbe állítás feltételeiről, vagy másik tesztminta kiszállításáról.

 

§8 Felelősségvállalás

Ha a vásárló a termék használatba vétele után észleli a hiányosságot, köteles azonnal értesíteni a DANA LIM A/S-t és beszüntetni a termék használatát, illetve forgalmazását. Ezt követően a felek kivizsgálhatják a hiba okát, és megállapodhatnak a kompenzációról, amennyiben az jogszerű. Az árucserével kapcsolatban semmilyen költség nem terheli a vásárlót, amennyiben a hibás árut a DANA LIM A/S-hez visszajuttatja.

Egy termék hibásnak tekinthető, ha nem biztosítja a benne tárolt vegyi anyagnak azt a biztonságot, amely a terméktől elvárható.

A DANA LIM A/S nem vállal felelősséget az alábbi okokból bekövetkező károkért és veszteségekért:

a) Olyan hiányosság, amelynek a termék átvételkor történő ellenőrzéskor nyilvánvalónak kellett volna válnia, lásd §6.

b) Ha a vásárló megszegi a termék használat előtti tesztelésére vonatkozó egyedi megállapodást, lásd §7.

c) A vásárló részéről a DANA LIM A/S felé eljuttatott helytelen, vagy hiányos információ a termék aktuálisan tervezett felhasználásáról.

d) A termék helytelen vagy szokatlan használata, beleértve a termék alátéten történő alkalmazása, vagy pl. időjárásnak, hőingásnak, nedvességnek, UV-sugárzásnak, stb. való kitétele abban az esetben, ha a DANA LIM A/S közzétett technikai adatlapja, illetve irányelvei alapján az adott termék erre nem alkalmas.

e) A termékek nem megfelelő tárolása a vásárló telephelyén.

f) A vásárló (közvetítő) csomagolással, adatokkal, irányelvekkel, stb. kapcsolatos független információiból következő károk.

g) Egyéb, a DANA LIM A/S hatáskörén kívül eső körülmények a szállítás, kezelés és tárolás során, illetve a termékek keverése más, a technikai adatlapon erre alkalmasnak nem nyilvánított anyagokkal.

Ha a DANA LIM A/S bármely terméke kárt vagy veszteséget okoz a tulajdonban, a DANA LIM A/S felelős a károk megtérítéséért, amennyiben a veszteség oka nem egyike az a) - g) bekezdésben felsorolt esetek egyikének, és amennyiben a vásárló írásos bizonyítékot tud felmutatni arra vonatkozólag, hogy a károkozásért a DANA LIM A/S, illetve annak hanyag magatartása a felelős.

Ez esetben a DANA LIM köteles megtéríteni a vásárló az adott hibából fakadó közvetlen javítási költségeit, beleértve a megsemmisült alapanyagok árát, a termékek esetleges visszahívási költségét, stb., maximum 2 millió DKK összeghatárig.

Amennyiben a DANA LIM termékét összekapcsolják, vagy más módon teszik a vásárló termékének részévé, és a DANA LIM cseregaranciát vállal, a kompenzáció értékét a megfelelően működő termékek értékével csökkentjük.

A DANA LIM azonban semmilyen körülmények között nem felelős az eszmei veszteségért, profit-, idő-, jóindulat- és egyéb indirekt veszteségért.

Amennyiben egyéb írásos megegyezés másként nem rendelkezik, a felelősségvállalás felső összeghatára 2 millió DKK.

Amennyiben egy harmadik fél élne a DANA LIM A/S termékgaranciájával, a vásárló köteles a DANA LIM A/S-t olyan mértékig mentesíteni ez alól, hogy a felelősségvállalás ne terjedhessen túl a megállapított határokon.

Ha egy harmadik fél tesz panaszt valamelyik fél ellen a jelen paragrafusban foglalt feltételek szerinti kompenzációval kapcsolatban, ennek a félnek informálnia kell a másik felet. A vásárló köteles lehetővé tenni az ellene folyó törvényi eljárást ugyanazon bíróság előtt, amely a DANA LIM A/S elleni, valamelyik termék feltételezett hibás működésén alapuló kártérítési pert tárgyalja.

 

§9 Vis major

Az alábbi körülmények, melyek fölött sem a DANA LIM A/S-nek, sem a vásárlónak nincs befolyása, mindkét felet mentesítik a megállapodásban foglaltak teljesítésére vonatkozó felelősség alól, amennyiben a szerződés megkötése után következtek be, és lehetetlenné teszik a termékek elfogadható időn belüli kiszállítását: munkaügyi konfliktusok, sztrájkok, kizárások, illetve minden más körülmény, amelyről nem a felek rendelkeznek, mint pl. kormányzati intézkedések, szabotázs, embargó, valutaembargó, természeti katasztrófák, járványok, tűzvész, háború, zavargások, gépek meghibásodása, infrastrukturális hiányosságok, általános nyersanyaghiány, a szükséges nyersanyagszállítmány késése vagy elmaradása, illetve a beszállítóktól érkező hibás vagy késedelmes szállítmány a fent felsorolt okok bármelyikéből kifolyólag.

Ha bármelyik fél a §9-ra kíván hivatkozni, a másik fél jogosult haladéktalanul írásos indoklást kapni a §9-ra való hivatkozás okairól.

 

§10 Bírósági jog / Helyszíni és választási törvény

Jelen megegyezésben foglaltakból következő vitás és peres ügyek és a kapcsolódó eljárások a hatályos dán törvények alapján, a koppenhágai Sø- og Handelsretten (Tengerészeti és Kereskedelmi Bíróság) testülete előtt kerülnek lefolytatásra.

 

Letöltés (angol):    Terms of sale- and delivery